Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Phú Quý: Chỉ đạo tăng cường thực hiện việc nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện

Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện cố gắng duy trì thực hiện, có chuyển biến tiến bộ về mặt phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, góp phần tích cực vào quá trình thúc đẩy tình hình các mặt của huyện không ngừng phát triển.

Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU chưa thường xuyên, nghiêm túc, đồng bộ; vẫn còn một số nơi, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm; thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao có lúc còn chậm trễ, chất lượng chưa cao; một số ít cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật hành chính, giờ giấc làm việc chưa nghiêm túc, còn tình trạng đi làm muộn, về sớm, lãng phí thời gian làm việc; một số trường hợp cấp ủy viên thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy chưa nghiêm; một số trường hợp được cử đi học nhưng chưa tự giác thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao….

Để kịp thời khắc phục tình hình trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định một trong ba nội dung đột phá trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: Chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu với trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, quyết liệt trong công việc; nói - viết ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, nói đi đôi với làm; gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy chế, quy định, kỷ luật phát ngôn. Đồng thời, ngày 14/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/HU để cụ thể hóa việc thực hiện đột phá trên; theo đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tổ chức quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả những vấn đề sau:

(1) Tăng cường quán triệt và lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII). Qua đó, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức.

(2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả nội dung “Nêu cao trách nhiệm - Giữ nghiêm kỷ cương - Chấn chỉnh phong cách”; cụ thể là:

+ Về nêu cao trách nhiệm

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những nguyện vọng bức xúc, chính đáng của nhân dân, của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng cao nhất.

Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; khi giao việc cho cấp dưới phải quy định cụ thể thời gian hoàn thành, hoặc xem xét gia hạn thêm thời gian hoàn thành (nếu có lý do chính đáng), nếu hết thời gian gia hạn vẫn không hoàn thành mà không có lý do chính đáng thì phải xem xét, có hình thức xử lýphù hợp.

+ Về giữ nghiêm kỷ cương

Chấp hành nghiêm quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp của tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan Nhà nước cấp trên và của cấp mình. Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, phấn đấu đạt yêu cầu cao tất cả các ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm các quy định, chế độ công vụ và ý kiến chỉ đạo của cấp trên, sự phân công của tổ chức.

Làm tốt công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; bố trí thời gian nghỉ phép của lãnh đạo, cán bộ, công chức bảo đảm đúng quy định tại Công văn số 1034/UBND-SNV, ngày 10/3/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; không kết hợp đi học đất liền cùng với việc nghỉ phép; cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ đúng thẩm quyền, phải được sự đồng ý của cấp trên và cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao (đối với hệ đào tạo không tập trung); không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu, họp mặt… trong giờ hành chính (trừ các trường hợp có chủ trương của cấp có thẩm quyền), gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 546-CV/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Luật cán bộ, công chức, viên chức; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, chuẩn mực đạo đức, trật tự an toàn giao thông; cam kết và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, không để lộ, lọt bí mật công tác; không tham gia vào các luồng dư luận gây ảnh hưởng không tốt đến công việc chung của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Về chấn chỉnh phong cách

Chấn chỉnh ý thức chấp hành, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi trễ về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc; nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại, đọc báo,… trong các cuộc họp, hội nghị. Chấn chỉnh tác phong làm việc quan liêu, không sát thực tế, không sát cơ sở, không sát việc, không nắm chắc tình hình trong phạm vi được phân công, ăn mặc phản cảm,... không phù hợp trang phục công sở. Đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Hướng dẫn số 06-HD/HU, ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy một số vấn đề cụ thể về tác phong làm việc, hội họp, ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trên địa bàn huyện.

Người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời nhắc nhở, xem xét xử lý những trường hợp có dấu hiệu lệch lạc, vi phạm và nếu tái phạm thì người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm liên đới trước Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trên tinh thần đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; đồng thời, giao trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tham mưu cho cấp ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu đưa tinh thần Chỉ thị này vào nội dung đánh giá, phân loại tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Chỉ thị đã được quán triệt, triển khai, phổ biến đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện./.

Kỳ Danh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1788
mod_vvisit_counterHôm qua1457
mod_vvisit_counterTất cả1701611

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)