Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng

Tình hình tư tưởng và thực trạng công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay bên cạnh mặt tích cực không tránh khỏi mặt tiêu cực, trong đó, mặt tích cực là cơ bản, đã và đang quyết định chiều hướng phát triển của xã hội, là nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi của công cuộc đổi mới. Tuy vậy, mặt tiêu cực có lúc, có nơi diễn ra rất nghiêm trọng. Một số mặt tiêu cực về tư tưởng đang có biểu hiện phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất ổn định chính trị, đe dọa đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều đáng lo ngại nhất là sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có nguyên nhân chưa làm tốt công tác tư tưởng, thiếu chủ động và nhạy bén trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chưa phê phán mạnh mẽ, đấu tranh kiên quyết với chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí,... Điều đáng nói là nhiều cấp ủy đảng chưa đặt đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với nội dung, phương pháp công tác tư tưởng trong giai đoạn mới.

Ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tiếp tục ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc ban hành nghị quyết đặc biệt quan trọng này một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng của đất nước ta, nhân dân ta trong giai đoạn mới, đáp ứng lòng mong đợi, sự kỳ vọng của nhân dân.

Cái mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; theo đó, Nghị quyết Trung ương đã nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: Trong các biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của dân. “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Trên cơ sở đó, nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay là phải thường xuyên quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là với quyết tâm chính trị thực hiện có hiệu quả thực chất Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trước nhất là làm tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để góp phần làm tốt công tác tư tưởng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Trước hết, phải nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng cần quan tâm đúng mức, không được xem nhẹ nội dung công việc này, không “khoán trắng” công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, mà cả hệ thống chính trị phải thường xuyên tập trung chăm lo, trước hết là trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sao cho ngắn gọn, hấp dẫn, hiệu quả, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, dễ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhằm thiết thực đưa nội dung chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Thứ ba, xây dựng chế độ cung cấp, cập nhật thông tin và bồi dưỡng kiến thức, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa công việc này thành nền nếp thường xuyên trong toàn Đảng.

Thứ tư, có chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng. Đây là lĩnh vực rất đặc thù, vì vậy, những cán bộ trên mặt trận này đòi hỏi phải nắm vững nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là đối với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Phải gắn lý luận với thực tiễn, kịp thời bổ sung những nhận thức mới vào nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tế của địa phương.

Thứ sáu, thường xuyên quan tâm chăm lo đội ngũ báo cáo viên cấp ủy, lực lượng tuyên truyền viên cơ sở; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những vấn đề “nóng”, góp phần định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Thứ bảy, tăng cường chỉ đạo quản lý, theo dõi hoạt động lĩnh vực báo chí, xuất bản, nhất là đối với báo điện tử, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, Internet; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc trong công tác báo chí, xuất bản; chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, vu khống, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch.

Thứ tám, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thường xuyên phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cổ vũ, ca ngợi cái đẹp, lên án cái xấu. Đẩy mạnh cuộc vận động và tích cực hưởng ứng tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng).

Thứ chín, tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, cấp bách, lâu dài với nhiều nội dung, trong đó xây dựng Đảng về tư tưởng là nội dung trọng yếu nhất. Vì vậy, các cấp ủy Đảng phải thường xuyên tăng cường làm tốt công tác tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, phòng chống có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tốt tiết kiệm; tập trung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, giải quyết kịp thời những tồn tại, bức xúc, phát sinh mới, dư luận xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển địa phương theo hướng bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Kỳ Danh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1391
mod_vvisit_counterHôm qua1656
mod_vvisit_counterTất cả1735580

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)