Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Một số giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác xây dựng đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề then chốt, sống còn có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại, phát triển của Đảng. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống là nguyên nhân dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm chăm lo công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

Chúng ta nhận thấy, ngày nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên không giữ được phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên cộng sản, suy thoái về đạo đức, lối sống. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn… Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường”. Biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống là cá nhân chủ nghĩa; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị mình; vi phạm thuần phong, mỹ tục, đạo đức gia đình và xã hội…

Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của sự suy thoái về đạo đức, lối sống trước hết là do bản thân cán bộ, đảng viên thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững, hoang mang dao động; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận trước Đảng và nhân dân. Đồng thời, các tổ chức đảng chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong bồi dưỡng, giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát đôi khi chưa được quan tâm, coi trọng. Để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, thiết nghỉ cần thực hiện đồng bộ các biện pháp và giải pháp sau:

Một là, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên; phát huy, đẩy mạnh tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc khắc phục chủ nghĩa cá nhân.

Trên cơ sở nhận thức đúng, nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết, các cấp ủy đảng tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, đánh giá đúng thực chất, nhận diện và chỉ ra những biểu hiện cụ thể ở từng cán bộ, đảng viên, bảo đảm rõ từng nội dung, hình thức, bước đi, biết lựa chọn vấn đề trọng tâm, tránh dàn trải. Đây là một biện pháp thiết thực, hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ở cương vị công tác nào, mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải tự giác, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phong cách lãnh đạo; thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý, giáo dục của tổ chức với ý thức tự giác, tự học, tự rèn của mỗi cá nhân.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tự giác trong rèn luyện, tinh thần cầu tiến; chủ động học tập ở mọi lúc, mọi nơi; có ý thức rèn luyện thành thói quen, nền nếp phương pháp làm việc khoa học, nghiêm túc, cụ thể, hài hòa, chất lượng, hiệu quả. Biết tự đánh giá bản thân để lựa chọn phương hướng, biện pháp rèn luyện phù hợp, tích cực; có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình, lắng nghe ý kiến nhận xét của quần chúng, cấp trên, cấp dưới về bản thân mình. Tích cực chủ động phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tự hoàn thiện bản thân… Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải “tự giáo dục là chính”; phải giải quyết tốt các mối quan hệ xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích tập thể và cá nhân. Nếu mỗi cá nhân thiếu bản lĩnh chính trị, không ý thức tự chủ giải quyết hài hòa các mối quan hệ, sẽ dễ bị lôi cuốn vào vun vén cá nhân, bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, mua chuộc làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Hai là, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung giáo dục tập trung nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng, truyền thống của Đảng, dân tộc; những thuận lợi, khó khăn, thách thức của thời kỳ đổi mới, quá trình hội nhập quốc tế; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch... Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm, trình độ, năng lực thực tiễn, kỹ năng nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; thực hiện tốt việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chú trọng tuyên truyền nêu gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống xã hội; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống; phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, cấp trên nêu gương cho cấp dưới, người đứng đầu làm trước và phải thật sự mẫu mực để cho mọi người noi theo; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; quan tâm thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá mức độ chuyển biến tiến bộ của tập thể, cá nhân..

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát toàn diện cả tư tưởng, chính trị, tổ chức; phẩm chất, năng lực công tác, đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao... Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là vai trò của cơ quan, ủy ban kiểm tra của cấp các cấp ủy, tổ chức đảng, của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên; gắn kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, những tổ chức đảng yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ.

Kỳ Danh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay481
mod_vvisit_counterHôm qua2268
mod_vvisit_counterTất cả1711428

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)