Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì tình hình thế giới và khu vực sẽ có những thách thức, ảnh hưởng đối với nước ta, trong đó có công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị các cấp, trong toàn xã hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện thấy rõ vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng; tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nội dung thông tin, tuyên truyền đa chiều về kết quả, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, biểu dương những cán bộ, đảng viên, gương mẫu và xây dựng hình ảnh tích cực của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về tổ chức xây dựng đảng trên các phương tiện thông tin truyền thông theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”.

Nội dung tuyên truyền giúp nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác tổ chức xây dựng Đảng; phản ánh những vấn đề liên quan đến thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội…

Nội dung thông tin, tuyên truyền trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017 theo Kế hoạch số 65-KH/BTCTW, ngày 3/4/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng triển khai, như sau:

Thứ nhất, về những đề tài, đề án phục vụ Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực trạng tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); thực trạng, những vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay; vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy vài trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Thứ ba, nội dung tuyên truyền tập trung về định hướng, xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, định kỳ thực hiện các cuộc trao đổi, trả lời phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự… để định hướng dư luận xã hội và giải đáp những vấn đề nổi lên trong công tác tổ chức, cán bộ.

Nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài: Về công tác tổ chức bộ máy, cần tập trung tuyên truyền xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; vấn đề tinh giản biên chế… Về công tác cán bộ, những vấn đề liên quan đến tuyển chọn, đào tạo, cập nhật kiến thức và bố trí, sử dụng cán bộ trong hệ thống chính trị; về đổi mới công tác đánh gia cán bộ; về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý… Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hoạt động của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng…

Kỳ Danh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2085
mod_vvisit_counterHôm qua2026
mod_vvisit_counterTất cả1710764

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)