Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Huyện đảo Phú Quý: Một số kết quả trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ

không khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực đời sống xã hội.

Một số kết quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Trung ương và của địa phương trong thời gian qua được ghi nhận, như sau:

Về đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KHCN được chú trọng.Các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương luôn nhận thức, xác định việc phát huy, ứng dụng và phát triển KHCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhằm góp phần tạo chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao năng lực KHCN của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, làm cơ sở nền tảng vững chắc và động lực góp phần đẩy mạnh sản xuất và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, phát triểnKT-VH-XH, giữ vững ổn định chính trị, QP-AN. Trên cơ sở đó, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương trong huyện, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các ngành có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đổi mới tư duy, thay đổi phương pháp lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, từng bước tạo ra các sản phẩm lợi thế, năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, cơ bản trên tất cả các lĩnh vực, ngành đều có ứng dụng các thành tựu về KHCN trong sản xuất, quản lý.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KHCN trên các lĩnh vực được quan tâm lãnh đạo thực hiện, cụ thể là:

+ Đổi mới về cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN tại địa phương. UBND huyện đã quản lý, sử dụng tốt nguồn kinh phí do cấp trên phân bổ hàng năm, giúp địa phương tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm từng bước đáp ứng cho việc nghiên cứu và ứng dụng KHCN trong hoạt động quản lý và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường; các hoạt động chi trả cho việc nghiên cứu đầu tư các đề tài, tổ chức tham quan, nghiên cứu thực tế hoạt động sản xuất, ứng dụng KHCN tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh, tiếp thu cách làm hay, mô hình hiệu quả để vận dụng vào thực tế của địa phương.Các cấp, các ngành trong huyện tích cực thực hiện tốt việc hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng KHCN trong sản xuất, nhất là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Nhờ đó, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều đang sử dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, do mặt hạn chế và tính năng đặc thù, hiện chưa có doanh nghiệp, đơn vị nào có công trình nghiên cứu hoặc liên kết nghiên cứu KHCN để áp dụng, thúc đẩy phát triển sản xuất.

+ Việc đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KHCN đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu KHCN tổ chức nhiều cuộc hội thảo, giới thiệu về công nghệ, nguyên lý hoạt động, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của sản phẩm mới tại địa phương([1]), từ đó doanh nghiệp và nhân dân có định hướng đầu tư phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

+ Thực hiện đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KHCN được coi trọng; nhất là công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, quy trình, tỷ lệ theo quy định; trong đó chú ý đúng mức đến công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, thường xuyên gửi đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý; trong đó, xác định rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức tham gia hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN, góp phần xây dựng, phát triển địa phương. Đến nay, đa số cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ trí thức trẻ đều đạt chuẩn trình độ theo quy định.

Bê cạnh đó, về cơ chế, chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KHCN cũng đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Hàng năm, UBND huyện kịp thời cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thanh, thiếu niên và các tổ chức tham gia Hội thi tin học trẻ và cuộc thi sáng tạo kỹ thuật do tỉnh phát động; thực hiện tốt việc công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân có sáng kiến, đề tài, dự án nghiên cứu về KHCN được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt kết quả. Hội khuyến học các cấp thường xuyên tôn vinh, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích cao tại các hội thi, cuộc thi.

+ Việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước về KHCN, Hội đồng KHCN huyệnthường xuyên được quan tâm, từng bước nâng dần chất lượng, hiệu quả hoạt động; kịp thời rà soát xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm và 05 năm. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực đầu tư, ứng dụng các công nghệ, thiết bị mới, hiện đại vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm phát triển KT-XH, QP-AN; thường xuyên thông báo mời gọi, tập hợp đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu KHCN, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức đầu tư nghiên cứu, xây dựng đề tài, dự án về KHCN. Kết quả 05 năm qua, có 10 đề tài được nghiên cứu và ứng dụng tại địa phương([2]).

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nghiệm vụ được giao, thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, triển khai phối hợp thực hiện tốt hoạt động tư vấn, phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW([3]) và Quyết định số 218-QĐ/TW([4]) của Bộ Chính trị (khóa X); tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên địa bàn để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc triển khai các định hướng nhiệm vụ KHCN chủ yếu.cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng mô hình phát triển sản xuất, phát huy lợi thế kinh tế biển của địa phương. Trên cơ sở các nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ như: vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới, một số chính sách phát triển thủy sản..., các ngành chức năng và chính quyền địa phương các xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi ngành nghề trong đánh bắt thủy sản, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi; qua đó, nhân dân đã mạnh dạn đầu tư tàu cá có công suất lớn, gắn với ứng dụng KHCN mới trong phát triển thủy sản, bao gồm từ khâu đánh bắt, bảo quản, chế biến thủy sản và hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá trên vùng biển xa. Đến nay, các tàu cá của huyện đều đã trang bị đầy đủ các thiết bị hàng hải như: máy dò đáy, ra đa hàng hải,máy định vị, thông tin liên lạc..., nhằm tăng sản lượng, hiệu quả khai thác; hàng năm, sản lượng khai thác bình quân đạt trên 27.000 tấn; đã có 05 tàu cá hành nghề dịch vụ thủy sản đầu tư, ứng dụng công nghệ tách nước biển thành nước ngọt để sử dụng.

Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch biển, đảo đang từng bước phát triển và luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, xem đây là một ngành kinh tế mới của huyện. Đã và đang tập trung kêu gọi thu hút đầu tư, tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch biển, đảo Phú Quý; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương như: du lịch nghỉ dưỡng, dã ngoại, câu cá, lặn biển, thể thao biển, tắm biển, ẩm thực, tâm linh,... từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của du khách khi đến với đảo. Ngoài ra, UBND huyện luôn chỉ đạo các ngành chức năng tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học vùng biển đảo Phú Quý.

Việc phát triển thị trường KHCN, tuynhững năm qua đã có một số đề tài, dự án nghiên cứu về KHCN, nhất là các đề tài cấp huyện, nhưng do các đề tài, dự án này mang tính ứng dụng thông thường, quy mô nhỏ, không đăng ký bảo hộ nên chỉ nhân rộng trong cộng đồng địa phương, chưa đưa ra thị trường KHCN.

Nhìn chung, những năm qua, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc ứng dụng và phát triển KHCN trên địa bàn huyện đạt một số kết quả nhất định; các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KHCN trong giai đoạn phát triển mới. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh,... ngày càng tiến bộ; tình hình KT-XH của huyện tiếp tục phát triển nhanh hơn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm khá ổn định, bình quân đạt trên 8,8%/năm; QP-AN căn bản được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, một số nơi cụ thể hóa thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và kế hoạch của huyện còn chậm; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN còn nhiều hạn chế và điều kiện cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN còn bất cập so với yêu cầu; đội ngũ trí thức trẻ còn ít; cơ chế, chính sách khuyến khích, đãi ngộ, sử dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu KHCN và giải pháp thu hút cán bộ nghiên cứu KHCN có trình độ cao chưa được quan tâm đúng mức. Kinh phí đầu tư từ ngân sách và các nguồn đầu tư khác cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN chưa đáp ứng yêu cầu; số lượng và chất lượng các đề tài, dự án cấp huyện trên các lĩnh vực chưa nhiều, ứng dụng thực tiễn chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học vùng biển đảo Phú Quý để trở thành khu bảo tồn biển theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy đang là vấn đề cấp thiết, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

* Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đúng mức về ý vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng và phát triển KHCN trong sản xuất và đời sống, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH và giữ vững QP-AN. Nguồn nhân lực làm công tác KHCN ở địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực KHCN.

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có kết quả việc nghiên cứu, ứng dụng, phát triển KHCN trong các lĩnh vực đời sống xã hội ở địa phương trong thời gian tới; huyện xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là:

1. Tiếp tục quán triệt sâu kỹ và rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp để tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Trung ương, Chương trình hành động số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy đã ban hành; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với các hình thức phù hợp để nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng, phát triển KHCN trong sản xuất và đời sống, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QP-AN địa phương.

2. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Chú trọng phát triển KHCN thiết thực; khuyến khích việc đổi mới trang thiết bị kỹ thuật - công nghệ hiện đại trong sản xuất, kinh doanh, quản lý, nhằm giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, thân thiện môi trường. Phấn đấu đến cuối năm 2020, có 60% các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được sử dụng công nghệ, thiết bị thế hệ tiên tiến so với mức bình quân chung của toàn tỉnh.

3. Tăng cường quảng bá tiềm năng lợi thế của địa phương;mở rộng hợp tác, liên kết, phối hợp hoạt động với các tổ chức KHCN trong và ngoài tỉnh; khuyến khích, tạo điều kiện vay vốn đầu tư KHCN nhằm đổi mới công nghệ, ứng dụng những thành tựu tiên tiến, nâng cao trình độ, nguồn lực, năng lực KHCN trong sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực trọng điểm, lợi thế của huyện; kêu gọi thu hút các nguồn lựcđầu tưnghiên cứu, ứng dụng và phát triển KHCN trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục kêu gọi đầu tư công nghệ tách nước biển thành nước ngọt, gắn với việc tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư; đồng thời đề nghị có chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với lĩnh vực này.

4. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có liên quan để triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học vùng biển, đảo huyện Phú Quý trở thành khu bảo tồn tài nguyên biển. Chủ động mời gọi, liên kết, hợp tác, phối hợp với các các tổ chức KHCN trong và ngoài tỉnh để tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, giới thiệu các thành tựu nghiên cứu KHCN để doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện kịp thời tiếp cận với công nghệ mới. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng và thường xuyên đăng ký tham gia các hội thi, cuộc thi về KHCN do tỉnh phát động, nhằm thu hút ngày càng nhiều đội ngũ cán bộ tham gia nghiên cứu KHCN trên địa bàn huyện.

5. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng KHCN huyện; xây dựng, bổ sung quy chế và chương trình hoạt động hàng năm; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, kịp thời làm tốt công tác tư vấn, tham mưu, thẩm định, phản biện trên các lĩnh vực KHCN, làm luận cứ cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời lãnh đạo phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên địa bàn huyện.

KỲ DANH


([1]) 05 năm qua, các ngành đã phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo về KH - CN, như: Hội thảo công nghệ máy lọc nước biển thành nước ngọt (do Trường Đại học Vũng Tàu tổ chức); Hội thảo công nghệ máy thủy Mitsubishi (do Công ty TNHH Tân Trung Thịnh tổ chức); Hội thảo công nghệ hầm bảo quản sản phẩm hải sản sau khai thác (do Viện Hải dương học Nha Trang tổ chức); Hội thảo phương pháp trồng cây trên cạn thích ứng với biến đổi khí hậu (do Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư Bình Thuận tổ chức); Hội thảo trồng rau xanh an toàn trong nhà lưới do Trung tâm Ứng dụng KH&CN Bình Thuận tổ chức) và một số buổi giới thiệu sản phẩm do doanh nghiệp trong và ngoài huyện tổ chức.

([2])- Đề tài cấp quốc gia: Nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

- Đề tài cấp tỉnh:Mô hình trồng rau trên cát, trong nhà vòm, nhà lưới; trồng rừng ngập mặn; mô hình trồng cây trên cạn; nghiên cứu thành lập ngân hàng máu sống ;

- Đề tài cấp huyện:Mô hình nuôi heo lai sinh sản dưới tán rừng tập trung; đánh giá tác động môi trường vùng nuôi tại Lạch Dù và Mộ Thầy; nuôi cá Mú đỏ bằng thức ăn công nghiệp; thái độ, kiến thức của người dân sử dụng lồng diệt ruồi; Mô hình trồng nấm Sò…

([3]) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

([4]) về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay339
mod_vvisit_counterHôm qua534
mod_vvisit_counterTất cả1794948

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)