Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Phú Quý: Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý vừa ban hành kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW,ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII)về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII)về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;chỉ đạocác cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức phổ biến, quán triệt sâu kỹ, nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy,ngày 02/11/2016 của Huyện ủy (khóa X) về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sát hợp, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thực chất.Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện; cụ thể là:

(1) Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch: (i) Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Xác định kinh tế du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, mang tính xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực phát triển các ngành, lĩnh vực khác. (ii) Đổi mới tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, nhất quán quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.(iii) Nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, phát huy truyền thống văn hóa du lịch theophương châm “Ứng xử văn hóa - Hành động văn minh”, gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút du khách, góp phần phát triển bền vững.

(2) Thực hiện cơ cấu lại ngành kinh tế du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững: (i) Thực hiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực để khôi phục, duy trì và phát huy tiềm năng du lịch biển, đảo.(ii) Tập trung thực hiện tốt quy hoạch điểm du lịch quốc gia tại Phú Quý khi được phê duyệt gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng điểm du lịch quốc gia Phú Quý” thành “Trung tâm Du lịch - Thể thao biển mang tầm quốc gia trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; bảo đảm phát triển đồng bộ trong tổng thể phát triển nền kinh tế của huyện; tập trung nguồn lực xây dựng các khu vực trọng điểm như: Vịnh Triều Dương, Bãi nhỏ gành hang, hòn Tranh…; liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành; khuyến khích thu hút đầu tư các khu dịch vụ du lịch.(iii) Hoàn thiện các thủ tục, đề nghị cấp có thẩm quyền triển khai thực hiệnQuy hoạch Khu bảo tồn biển Phú Quý theo Quyết định số 742/QĐ-TTg, ngày 26/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 để phục vụ phát triển du lịch.

(3) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch: (i) Kêu gọi, thu hút các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển cơ sở lưu trú, phương tiện giao thông và các dịch vụ phục vụ theo hướng hiện đại, đồng bộ và an toàn. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đề xuất với tỉnh, Trung ương đầu tư, cải tạo cảng Phú Quý và nâng cao chất lượng phục vụ tại 2 bến cảng Phan Thiết và cảng Phú Quý để phục vụ du khách. Đầu tư phương tiện chở khách du lịch tham quan trên đảo thân thiện với môi trường và trên biển bảo đảm an toàn.(ii) Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ du lịch; khai thác tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm du lịch văn hóa, lễ hội, tâm linh, các di tích, danh lam thắng cảnh, cảnh quang thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái biển, đảo.

(4) Tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch: (i) Đổi mới cách thức, nội dung và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đẩy mạnh xã hội hóa, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch biển, đảo Phú Quý.(ii) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành trong việc xúc tiến, quảng bá du lịch. Phát huy vai trò của cộng đồng người Phú Quý ở nước ngoài, Hội đồng hương Phú Quý trong và nước ngoài tham gia tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch biển, đảo của địa phương. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hướng tới đặt văn phòng đại diện tại huyện. (iii) Đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, tạo đột phá trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

(5) Đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho phát triển du lịch: (i) Tiếp tục đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu và tính chất của ngành kinh tế tổng hợp để trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.(ii) Thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch huyện để làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với cơ quan quản lý nhà nước trong việc tiếp cận các cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển du lịch.(iii) Tiếp tục đề nghị đơn giản hóa về thủ tục thị thực nhập cảnh cho du khách quốc tế đến Phú Quý.

(6) Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch: (i) Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng để phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch. Trước mắt, tập trung phối hợp, liên kết mở lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch và lao động nghề du lịch từng bước chuyên nghiệp.(ii) Tổ chức các hội thảo, học tập kinh nghiệm xây dựng và phát triển các mô hình, sản phẩm du lịch có lợi thế của địa phương.

(7) Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch: (i) Đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch có thế mạnh của huyện như: Du lịch - Thể thao biển, câu cá, nghỉ dưỡng, văn hóa lễ hội, du lịch tâm linh; ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo, lặn biển và khám phá sinh thái biển, đảo. Xây dựng và phát triển các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm lưu niệm, ẩm thực đặc trưng của Phú Quý để phục vụ du lịch.(ii) Hình thành các dịch vụ như: Lướt ván buồm, lướt ván diều, mô tô nước, thể thao biển. Trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, các danh lam thắng cảnh, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương để giới thiệu đến du khách. Tạo điều kiện khuyến khích đầu tư, nâng cấp các điểm tham quan đạt tiêu chuẩn phục vụ phát triển du lịch.

(8) Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch: (i) Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về du lịch đáp ứng yêu cầu quản lý liên ngành; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch huyện sau khi thành lập.(ii) Nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý du lịch khi cần thiết. (iii) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý các hoạt động du lịch. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng cung cấp dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, quản lý giá cả dịch vụ, chất lượng vận tải, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm,... bảo đảm an toàn cho du khách; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm.(iv) Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phát huy tiềm năng, thế mạnh và khai thác các cơ hội, nguồn lực để phát triển du lịch, gắn kết du lịch Phú Quý với du lịch các địa phương trong và ngoài tỉnh.

KỲ DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1745
mod_vvisit_counterHôm qua1457
mod_vvisit_counterTất cả1701568

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)